Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de website www.artsuppliesoutlet.nl (hierna: Website) en op alle aanbiedingen en offertes van Art Supplies Outlet (hierna: ASO ) en op alle overeenkomsten die tot stand komen tussen u en Art Supplies Outlet.

Artikel 2 – Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van ASO zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

2.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

2.3 ASO kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden als u redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3 – Gegevens
3.1 U dient er zorg voor te dragen dat de gegevens die u dient te verstrekken, waaronder mede, doch niet beperkt tot, e-mailadres, adresgegevens en bankrekeningnummer volledig, juist en actueel zijn.

3.2 ASO garandeert dat uw gegevens met de grootst mogelijke zorg worden behandeld en dat deze gegevens niet zullen worden doorgegeven, doorverkocht of op enige andere wijze ter beschikking worden gesteld aan derden zonder uw voorafgaande toestemming. Lees de privacy statement voor nadere informatie.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst
4.1 U garandeert dat u wettelijk bevoegd bent een overeenkomst te sluiten met ASO.

4.2 De overeenkomst komt tot stand indien u via de Website een product bestelt op het moment dat ASO uw bestelling bevestigt.

4.3 Het wijzigen van een overeenkomst is alleen mogelijk indien dit uitdrukkelijk door ASO is geaccepteerd.

Artikel 5 – Levering
5.1 De bestelling wordt bij u thuis afgeleverd, tenzij u heeft aangegeven dat de bestelling op een ander afleveradres afgeleverd dient te worden.  In geval van verzending van de bestelling streeft ASO ernaar de bestelling binnen 3 werkdagen bij u te bezorgen mits het afleveradres in Nederland is.

5.2 Indien u producten bestelt die dienen te worden geïmporteerd of nog dienen te worden vervaardigd, gaat u ermee akkoord dat ASO geen garantie kan geven omtrent de leveringstermijnen van deze producten. Voor zover mogelijk zal ASO u informeren over de geschatte leveringstermijnen van deze producten.

5.3 U bent verplicht de bestelde producten af te nemen op het moment waarop deze u ter beschikking worden gesteld.

5.4 Indien u de afname weigert of nalatig bent met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor de levering bestemde producten worden opgeslagen voor uw risico en rekening.

5.5 Naleveringen geschieden franco huis, hetgeen betekent dat hiervoor geen extra kosten aan u in rekening worden gebracht.

Artikel 6 – Risico tijdens transport
Gedurende het transport van de producten zal ASO het risico dragen in geval van schade, diefstal of verlies van de producten. Op het moment van aflevering van de producten zal dit risico op u overgaan.

Artikel 7 – Afkoelingsperiode particulier
7.1 Indien u als particulier (dus niet een professionele partij) een product bestelt via de Website bent u gerechtigd zonder opgave van reden de overeenkomst binnen 14 dagen na ontvangst van het betreffende product te ontbinden. ASO zal alsdan binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product het door u betaalde bedrag retourneren mits het betreffende product in de oorspronkelijke staat, onbeschadigd en compleet is en voorzien is van de originele verpakking.

7.2 De kosten van het verzenden van het betreffende product komen voor uw eigen rekening.

7.3 Lid 1 van dit artikel geldt uitdrukkelijk niet voor producten die:
– tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw eigen specificaties;
– duidelijk persoonlijk van aard zijn; en
– door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Artikel 8 – Garantie / Reclame
8.1 ASO garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de specificaties die op de Website of op het product zelf worden gegeven.

8.2 ASO garandeert niet dat de door u bestelde producten (altijd) bij haar voorradig zijn alsmede dat de door u bestelde producten identiek zijn aan het aan u getoonde monster/voorbeeld van het betreffende product. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat er kleine afwijkingen kunnen zijn.

8.3 ASO geeft geen garantie omtrent de juistheid of volledigheid van de door haar personeelsleden gegeven adviezen met betrekking tot de door haar aangeboden producten. Meer in het bijzonder garandeert ASO niet dat de door u bestelde producten geschikt zijn voor de doeleinden waarvoor u ze wenst te gebruiken.

8.4 U bent gehouden het geleverde product op het moment van de (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort u te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels)verkeer gelden en de op de website of op het product zelf vermelde specificaties.

8.5 U dient direct na ontvangst van het door u bestelde product dit product te onderzoeken en eventuele gebreken op de vrachtbrief van de vervoerder te melden. Eventuele gebreken die niet direct zichtbaar zijn behoren binnen 14 dagen na levering, schriftelijk of per e-mail aan ASO te worden gemeld. ASO zal binnen 30 dagen na ontvangst van de betreffende producten er zorg voor dragen dat het door u betaalde bedrag zal worden geretourneerd. U kunt ASO ook, naar eigen keuze, verzoeken om het betreffende product te vervangen of te herstellen. Deze garantietermijn is slechts langer indien de fabrikant van het betreffende product zelf een garantie geeft van meer dan 14 dagen.

8.6 Na verloop van de in artikel 8.5 genoemde garantietermijn is ASO gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijkosten in rekening te brengen.

8.7 De in dit artikel genoemde garantie vervalt wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de producten door u, wanneer u of een derde, zonder schriftelijke toestemming van ASO, wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht wijzigingen aan te brengen aan het betreffende product of wanneer u de producten heeft aangewend voor doeleinden waarvoor het product niet bestemd is.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
ASO blijft volledig eigenaar van het geleverde product tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 10 – Prijzen en betaling
10.1 De op de Website van ASO vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

10.2 Een bijdrage in de behandelings-, verpakkings- en verzendkosten wordt apart, voorafgaand aan het moment van bestellen, aan u gemeld. Deze bijdrage is afhankelijk van de ordergrootte en plaats van aflevering. Bij bestellingen in Nederland onder € 150,00 (incl. BTW) brengt ASO een bijdrage in de behandelings-, verpakkings- en verzendkosten ten bedrage van € 3.95 bij u in rekening. 

10.3 ASO gaat pas over tot levering van het product wanneer de betaling daarvoor door haar is ontvangen, tenzij u met voorafgaande toestemming van ASO op rekening koopt.

Artikel 11 – Prijswijziging
ASO behoudt zich het recht voor om de prijzen van haar producten tussentijds te wijzigen.

Artikel 12 – Incassokosten
Als u in gebreke blijft aan uw betalingsverplichtingen te voldoen, kan ASO niet alleen aanspraak maken op de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag, maar ook op alle redelijke kosten die ASO moet maken ter verkrijging van haar vordering buiten rechte. De incassokosten worden vastgesteld op in ieder geval 15% van de hoofdsom; als ASO kan aantonen dat zij hogere kosten heeft moeten maken, dan komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten
13.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de Website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal en merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij ASO, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie ASO niet gelieerd is.

13.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.

13.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
14.1 Indien door ASO geleverde producten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van ASO jegens u beperkt tot hetgeen in deze Algemene Voorwaarden onder artikel 8 (Garanties / reclame) is geregeld.

14.2 De aansprakelijkheid van ASO jegens u is in ieder geval beperkt tot de directe schade tot een bedrag, gelijk aan de koopprijs van het gebrekkige product, tenzij de schade is te wijten aan onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik door uzelf of door derde(n) aan wie u de betreffende producten ter beschikking heeft gesteld.

14.3 Iedere aansprakelijkheid van ASO jegens u voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

14.4 ASO sluit hierbij tevens iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de onmogelijkheid de Website te gebruiken, het feit dat bepaalde informatie op de Website onjuist, onvolledig of niet actueel is, adviezen die door de personeelsleden van ASO zijn gegeven, het feit dat u de door u bestelde producten niet kan gebruiken voor de door u gewenste doeleinden en het onrechtmatig gebruik van de systemen van ASO, waaronder de Website, door een derde.

14.5 De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ASO of haar ondergeschikten.

Artikel 15 – Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 16 – Verwijzingen
De Website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar de websites van derden. ASO heeft geen zeggenschap over deze websites. ASO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 17 – Diversen
17.1 De administratie van ASO geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u gedane bestellingen. U erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

17.2 ASO is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.

17.3 Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. ASO zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

17.4 Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door ASO aangepast worden. ASO adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of op enige wijze samenhangen met de door u met ASO gesloten overeenkomst dienen te worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2020 ArtSuppliesOutlet | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.